Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Wat spreken we
met elkaar af?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school. Dat betekent dat je je veilig voelt, jezelf kunt zijn, dat je anderen respecteert zoals ze zijn en elkaars grenzen niet overschrijdt. Daarom maken we met elkaar een aantal afspraken. Deze kun je o.a. terugvinden in de schoolregels, ons sociaal veiligheidsplan en onze privacyverklaring. Uiteraard zijn er bijvoorbeeld ook doorstroom- en bevorderingsrichtlijnen en afspraken voor het aanvragen van verlof. En een route voor het indienen van een klacht. Onder 'Direct naar' vind je de belangrijkste afspraken.

Gebruik leerlinggegevens en privacy

Het Dalí College verzamelt informatie van alle leerlingen die bij ons op school staan ingeschreven in de leerlingenadministratie. Dit doen wij allereerst om jou passend onderwijs te bieden, zodat je een diploma kunt halen.

De algemene informatie staat in je leerlingdossier (naam, adres, cijfers, absentie, etc.). De informatie die eventueel nodig is voor je begeleiding staat in het zorgdossier (bijvoorbeeld: testresultaten, observaties, afspraken uit leerlingbesprekingen en zorgoverleg, resultaten van specifieke begeleiding). Aangezien wij deze persoonsgegevens verzamelen, houden we ons aan de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze wet zorgt ervoor dat we zorgvuldig omgaan met jouw gegevens en misbruik ervan voorkomen. Het zorgdossier is daarom alleen toegankelijk voor je begeleiders ín de school. De gegevens uit jouw leerlingdossier en eventueel zorgdossier worden dus alleen gebruikt binnen de school.

Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, werken we met externe deskundigen in het Kernteam. Als we een leerling willen bespreken met deze externen, vragen we daarvoor eerst toestemming aan de ouders/verzorgers. Als de leerling ouder is dan 16 jaar, vragen we de leerling zelf om toestemming.

Kijk voor meer info over de Algemene Verordening Gegevensbescherming op de website: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kijk voor meer info over onze Privacyverklaring en Privacyreglement op: www.svok.nl/privacy.

Gebruik beeldmateriaal

Foto’s en filmpjes zijn bijzondere persoonsgegevens. Daarom gaan we hier extra zorgvuldig mee om. Voor gebruik vragen wij vooraf toestemming aan je ouders of aan jou als je 16 jaar of ouder bent. Dit doen we per gebruik en we vragen het ieder jaar opnieuw. Je kunt je toestemming altijd intrekken. Als je zelf foto’s of filmpjes maakt of deelt, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je klasgenootjes. Vraag dus altijd eerst om toestemming.

Kijk voor meer info op: www.svok.nl/privacy.

Ziekmelding & Verzuim

Kun je door ziekte niet naar school, dan moeten je ouders/verzorgers dit voor 9.00 uur melden via de receptie of via Magister. Heb je een andere geldige reden om afwezig te zijn (zoals dokter- of tandartsafspraken), dan meld je dat altijd via de receptie. Ben je langer ziek thuis, dan vragen we je ouders/verzorgers iedere dag even telefonisch contact met ons op te nemen. Als je weer op school komt na absentie, meld je je ‘beter’ bij de receptie.
Voor ander verzuim of verlof vraag je altijd eerst toestemming aan je teamleider. Als het verzuim namelijk vooraf niet gemeld is, zien we het als spijbelen en nemen we maatregelen.

Lees hier meer informatie over de verzuimprocedure

Klachtenroute

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK), waar het Dalí College een onderdeel van is, doet er alles aan om ervoor te zorgen dat je je als leerling, ouder of medewerker prettig en veilig voelt in onze schoolomgeving. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt. In dat geval helpt deze Klachtenroute om samen met ons tot een oplossing te komen.

In de Klachtenregeling is nog meer informatie terug te vinden.

Schoolcontactpersoon

De klachtenregeling is van toepassing als een leerling, medewerker of ouder met zijn klacht niet elders terechtkan. Je kunt altijd terecht bij onze interne contactpersonen, mevrouw J. van Kan en meneer Y. Balijon of de externe vertrouwenspersoon, mw. Jutta Hoogland. Zij kunnen bijvoorbeeld advies geven hoe met een klacht om te gaan en bemiddelen tussen betrokkenen. Contactpersonen zijn er dus niet alleen voor leerlingen, maar voor iedereen die betrokken is bij het onderwijsproces.