Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Vrijwillige ouderbijdrage
& goed verzekerd zijn

Als school hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook aan de sfeer binnen onze school. We organiseren veel leuke activiteiten, zoals excursies, schoolfeesten, sportdagen, sportoriëntatie, etc. Deze activiteiten worden niet door de overheid gefinancierd, daarom vragen wij hiervoor een vrijwillige financiële bijdrage.

Vrijwillige financiële bijdrage

De hoogte van de vrijwillige financiële bijdrage voor een excursie, studiereis of leerlingbijdrage is afhankelijk van het leerjaar waarin uw zoon/dochter zit. De bijdrage wordt via het digitale betalingssysteem Schoolloket verrekend. Mocht u deze bijdrage slechts gedeeltelijk of niet kunnen betalen, bespreek dit dan met ons, zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.

U vindt hier de instructie voor het schoolloket.

Downloads

Download ouderbijdrage 2023-2024

Boekenpakket en andere les-/leermaterialen

Alle leerlingen bestellen een boekenpakket op maat bij Van Dijk (zie pagina “Leermiddelen”). De kosten voor dit boekenpakket betaalt de school. Woordenboeken, kleding en een rekenmachine zitten niet in het boekenpakket en dienen door de leerling zelf aangeschaft te worden.

Wat wordt naast het boekenpakket vergoed:

  • de gewone leer- en werkboeken die de leerling in de klas of thuis in opdracht van de school moet gebruiken, inclusief bijbehorende cd’s en dvd’s;
  • eigen leermateriaal van de school;
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) waarvan de leerling in dat leerjaar verplicht gebruikmaakt;
  • distributie van het les- en leermateriaal;
  • verbruiksmaterialen zoals tekenpapier, verf, hout, metaal.

Vrijwillige bijdrage werkweken

Gedurende de schoolcarrière van de leerling worden verschillende werkweken georganiseerd. We vinden deze activiteiten belangrijk voor de sfeer in een klas, voor de ontwikkeling van uw kind en natuurlijk zijn het voor de meeste leerlingen ook gewoon leuke activiteiten.

De school ontvangt hiervoor geen geld van de overheid. De kosten moeten dus volledig via de vrijwillige ouderbijdrage betaald worden. Vanzelfsprekend kunt u zelf de keuze maken of u deze bijdrage betaalt voor uw kind. Indien u ervoor kiest uw zoon/dochter niet te laten deelnemen aan een werkweek, bieden we een alternatief programma.

Vrijwillige bijdrage Ouderraad

Onze Ouderraad ondersteunt het onderwijs op allerlei manieren. De vrijwillige financiële bijdrage zet de raad in voor de realisatie van de kerstviering, sinterklaasviering, schoolfeesten, muziekavonden, mediatheek en andere zaken die direct aan het onderwijs ten goede komen. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad stemt vooraf in met de vaststelling van de bestemming van de ouderbijdrage.

Regeling tegemoetkoming schoolkosten

Sommige gemeentes hebben een speciale vergoeding voor schoolkosten. Deze bijdrage vergoedt indirecte schoolkosten voor bijvoorbeeld leermiddelen. Informatie over de mogelijkheden kunt u navragen bij onze administratie of de decanen. Informatie van de Dienst Uitvoering Onderwijs kunt u opvragen via telefoonnummer 050-5997755 of via www.duo.nl.

Ongevallen- en reisverzekering

Alle bij de school ingeschreven leerlingen zijn verzekerd tegen schade t.g.v. lichamelijk letsel als gevolg van een ongeval, die hen overkomt tijdens de schooluren, de stage of evenementen in schoolverband, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt.

De school heeft een collectieve reisverzekering afgesloten voor alle leerlingen die deelnemen aan excursies en werkweken van school. Bij werkweken naar het buitenland adviseren wij een extra verzekering af te sluiten, want een gewone ziektekostenverzekering dekt veelal in het buitenland de kosten niet. Ook een annuleringsverzekering is aan te raden in geval uw kind onverwacht niet kan deelnemen aan de schoolreis.

Het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen die de leerlingen tijdens hun verblijf op school of tijdens reizen, excursies e.d. overkomen, wanneer de leerlingen zich onverantwoordelijk gedragen, tegen instructies ingaan of hier niet naar luisteren. U bent dan als ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de gevolgen.

Let op: de plicht voor een goede verzekering ligt altijd bij de ouders/verzorgers van de leerlingen. Met nadruk willen wij u er dan ook op wijzen dat een eigen WA-verzekering voor uw zoon of dochter noodzakelijk blijft!

Wettelijke aansprakelijkheid

Het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging aan rijwielen of bromfietsen. Het plaatsen van rijwielen of bromfietsen in de stalling van onze school geschiedt op eigen risico, ondanks de aanwezigheid van preventieve bewaking door videocamera’s.

Het schoolbestuur is ook niet aansprakelijk voor vermissing van of beschadiging aan eigendommen van de leerlingen. Elke leerling heeft de beschikking over een kluisje om zijn/haar eigendommen in te bewaren. Bij verlies van de twee bijgeleverde sleutels wordt 10 euro in rekening gebracht. Voor schade, door leerlingen toegebracht aan gebouwen of eigendommen van de school, zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk.