Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Wat heb jij nog
extra nodig?

Wij willen al onze leerlingen de mogelijkheid bieden het beste uit zichzelf te halen. Iedereen verdient daarom een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat jou uitdaagt, dat uitgaat van jouw kwaliteiten en rekening houdt met datgene wat je nog moeilijk vindt. Wij bieden de ondersteuning die jij nodig hebt om je optimaal te ontwikkelen.

Passend Onderwijs

De meeste kinderen en jongeren kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet iedereen is hetzelfde. Sommige kinderen en jongeren hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en moet het kind of de jongere naar een andere school in de regio. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Elk kind en elke jongere met een ondersteuningsbehoefte moet, in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs. Als ouders een kind hebben aangemeld bij een school, is de school verplicht om te onderzoeken of en hoe zij zelf de gevraagde extra ondersteuning kunnen bieden. Als zij dat niet kunnen, zijn ze verplicht zelf een andere onderwijsplek te zoeken. Dit is de zorgplicht passend onderwijs die bij de schoolbesturen ligt. Schoolbesturen moeten ervoor zorgen dat de leerlingen die zich bij hen hebben aangemeld een passend onderwijsaanbod krijgen; hetzij bij henzelf, hetzij bij een ander schoolbestuur.

Wij verwijzen hiervoor ook graag naar de website van de Rijksoverheid gericht op passend onderwijs.

Wat is het samenwerkingsverband?

Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO), werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijsaanbod. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV). In een samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs zitten vmbo-, havo- en vwo-scholen, scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). In onze regio vallen alle VO-scholen in Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest in het samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland. Dit zijn tegelijkertijd de gemeenten waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast maken de VSO-scholen Heliomare Onderwijs in Heemskerk, Het Molenduin in Santpoort/Driehuis en Jeugdzorgplus Ronduit in Bakkum onderdeel uit van Samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland. De scholen (schoolbesturen) in het samenwerkingsverband spreken samen af hoe ze regelen dat er voor ieder kind die dat nodig heeft extra hulp wordt georganiseerd of een speciale school wordt gevonden. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband wordt omschreven welke afspraken er zijn gemaakt op het gebied van (de inzet van) ondersteuning en hoe er vorm wordt gegeven aan passend onderwijs in de regio.

Wij verwijzen hiervoor graag naar de website van het samenwerkingsverband waar wij onderdeel van uitmaken, namelijk Samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland: https://www.swvvomk.nl

Dyslexie en dyscalculie

Heb je moeite met spelling of rekenen? Dan bieden wij specifieke ondersteuning, zodat je het onderwijs goed kunt volgen. Leerlingen met een officiële dyslexie-/dyscalculieverklaring krijgen bijvoorbeeld tijdverlenging en aangepaste beoordeling van spelling bij dyslexie of kunnen gebruikmaken van rekenmachine en een standaard rekenkaart (goedgekeurd door het CvE) bij dyscalculie.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
Dyslexiecoach: mevrouw C. Thijs

Dyscalculiecoach: mevrouw A. van Dam
Facilitering: mevrouw T. Bal

Huiswerkklas

Op maandag tot en met donderdag van 14.10 uur tot 16.30 uur (tenzij er eerder geen leerlingen meer zijn) is er voor de leerlingen de mogelijkheid om in 307 onder begeleiding huiswerk te maken. Leerlingen hoeven zich hier niet voor aan te melden en kunnen gewoon binnenlopen. Ook kunnen coaches in overleg uw kind aanmelden voor de huiswerkklas.

Op maandag en dinsdag zal Paul Tushuizen de huiswerkondersteuning begeleiden, op woensdag en donderdag is dit Wen Schumacher.

Waarom een huiswerkklas?

 • voor leerlingen die het fijn vinden om op school het huiswerk te maken en te leren, en zo nodig overhoord te worden;
 • het plezierig vinden om geholpen te worden bij het maken van werkstukken of verslagen;
 • hulp nodig hebben bij het plannen en organiseren van hun schoolwerk;
 • een leerdoel niet hebben behaald;
 • motivatieproblemen hebben.

Kernteam

Als je extra ondersteuning nodig hebt op het gebied van leren, gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling, dan kan de ondersteuningscoördinator, mevr. M. Schumacher, het kernteam inschakelen. Dit team vergadert wekelijks en bestaat uit de orthopedagoog/ondersteuningscoördinator (voorzitter), de teamleider, de schoolmaatschappelijk werker en de coach van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG-coach).

Je coach meldt je – in overleg met jou en je ouders – aan met behulp van een groeidocument. Hierbij kijkt het kernteam naar factoren die van invloed kunnen zijn op jouw functioneren. Bijvoorbeeld je studieresultaten, je gedrag (op school en thuis) en jouw verzuim. Het kernteam bespreekt wat voor ondersteuning je nodig hebt en welke vorm van begeleiding daarbij passend is, binnen of buiten school. Zo nodig verwijst het team door. Binnen onze school kan begeleiding geboden worden door:

 • Orthopedagoog/ondersteuningscoördinator: mevrouw M. Schumacher
 • Schoolmaatschappelijk werker: de heer R. Moore
 • Trajectbegeleider: mevrouw S. Noordeloos
 • Begeleiders VOOM: mevrouw W. van Kuijlen en mevrouw M. Beek
 • Leerlingbegeleider: mevrouw J. van Kan
 • CJG-coaches: mevrouw D. Celiksu en mevrouw D. Lute
 • Faalangstreductietrainer: mevrouw C. Termes
 • Sociale vaardigheidstrainers: mevrouw K. Roukema, mevrouw M. Schumacher
 • Consulente passend onderwijs: mevrouw I. Stuifbergen

Trajectvoorziening

Heb je voor een langere periode begeleiding nodig, dan kun je gebruikmaken van de faciliteiten van de trajectvoorziening (TV). Wij hebben een speciale leeromgeving waar je onder begeleiding van de trajectbegeleidster ondersteuning kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het leren plannen/organiseren van je werk, meer zicht krijgen op je eigen functioneren binnen en buiten de klas en het werken aan studievaardigheden.

Daarnaast verzorgt de trajectvoorziening de opvang van trajectleerlingen die tijdelijk (een) specifieke les(sen) niet bij kunnen wonen en/of dispensatie hebben voor bepaalde vak(ken). De leerdoelen stelt de trajectbegeleidster op samen met de leerling, ouders en de coach. Het groeidocument vormt de leidraad in de begeleiding.

In sommige situaties blijkt gedurende de schoolperiode dat wij niet de juiste ondersteuning kunnen bieden. Wij zullen dan, in overleg met de leerling en ouders, de leerling bespreken in de Commissie van Toewijzing van het Samenwerkingsverband.

Schoolcontactpersoon

Je kunt contact opnemen met een van de schoolcontactpersonen, mevrouw J. van Kan of meneer Y. Balijon, als je te maken hebt met (een vermoeden van) pesten, discriminatie, geweld, agressie of seksuele intimidatie. De schoolcontactpersoon onderzoekt je klacht, probeert een oplossing te vinden en zorgt voor de juiste opvang en begeleiding.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de rijksoverheid. Doel van deze meldcode is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Klik hier voor onze meldcode.
Kijk voor meer informatie op www.meldcode.nl.