Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Wat heb jij nog
extra nodig?

Wij willen al onze leerlingen de mogelijkheid bieden het beste uit zichzelf te halen. Iedereen verdient daarom een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat jou uitdaagt, dat uitgaat van jouw kwaliteiten en rekening houdt met datgene wat je nog moeilijk vindt. Wij bieden de ondersteuning die jij nodig hebt om je optimaal te ontwikkelen.

Passend Onderwijs

Ook leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zijn welkom op onze school. Voorwaarde is wel dat wij kunnen voldoen aan de noodzakelijke begeleiding. Aan de hand van een aantal onderwijskundige en praktische vragen bekijken we daarom of we een eventuele plaatsing kunnen waarmaken. Voor advies, toelaatbaarheidsverklaring en indien nodig een arrangement bespreken we een leerling in overleg met de ouders met het RASTT (Regionaal Advies Schakel Toetsing Team van het Samenwerkingsverband Midden Kennemerland Voortgezet Onderwijs). Na plaatsing kijken we samen met de leerling en ouders hoe de ondersteuning kan worden ingevuld.

Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op: www.swvvomk.nl.

Dyslexie en dyscalculie

Heb je moeite met spelling of rekenen? Dan bieden wij specifieke ondersteuning, zodat je het onderwijs goed kunt volgen. Leerlingen met een officiële dyslexie-/dyscalculieverklaring krijgen bijvoorbeeld tijdverlenging en aangepaste beoordeling van spelling bij dyslexie of kunnen gebruikmaken van rekenmachine en een standaard rekenkaart (goedgekeurd door het CvE) bij dyscalculie.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
Dyslexiecoach: mevrouw C. Thijs
Facilitering: mevrouw T. Bal

Taakgerichte Opvang en Begeleiding

Ook dit jaar draait er aan het begin en eind van de schooldag de TOB (Tijdelijke Opvang en Begeleiding). Het doel van TOB is het bieden van tijdelijke extra (individuele) begeleiding aan leerlingen uit alle leerjaren. Bij de TOB zijn altijd vakdocenten aanwezig die je kunnen begeleiden. En er zijn laptops beschikbaar ter ondersteuning. De TOB is op vrijwillige basis en bedoeld voor leerlingen, die:

 • het fijn vinden op school het huiswerk te maken en te leren, en zo nodig overhoord te worden;
 • het plezierig vinden om geholpen te worden bij het maken van werkstukken of verslagen;
 • hulp nodig hebben bij het plannen en organiseren van hun schoolwerk;
 • een leerdoel niet hebben behaald;
 • motivatieproblemen hebben.

Naast de TOB is het ook mogelijkheid om in tussenuren te werken in het stiltelokaal onder toezicht van docenten.

Kernteam

Als je extra ondersteuning nodig hebt op het gebied van leren, gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling, dan kan de zorgcoördinator, mevr. M. Schumacher, het kernteam inschakelen. Dit team vergadert wekelijks en bestaat uit de orthopedagoog/zorgcoördinator (voorzitter), de teamleider, de schoolmaatschappelijk werker en de coach van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG-coach).

Je coach meldt je – in overleg met jou en je ouders – aan met behulp van een groeidocument. Hierbij kijkt het kernteam naar factoren die van invloed kunnen zijn op jouw functioneren. Bijvoorbeeld je studieresultaten, je gedrag (op school en thuis) en jouw verzuim. Het kernteam bespreekt wat voor ondersteuning je nodig hebt en welke vorm van begeleiding daarbij passend is, binnen of buiten school. Zo nodig verwijst het team door. Binnen onze school kan begeleiding geboden worden door:

 • Orthopedagoog/zorgcoördinator: mevrouw M. Schumacher
 • Schoolmaatschappelijk werker: de heer R. Moore
 • Trajectbegeleider: mevrouw S. Noordeloos
 • Leerlingbegeleider: mevrouw S. Marusic en mevrouw J. van Kan
 • CJG-coaches: de heer J. Wolf en mevrouw S. van Huizen
 • Faalangstreductietrainer: mevrouw C. Termes
 • Sociale vaardigheidstrainers: mevrouw K. Roukema, mevrouw M. Schumacher
 • Consulente passend onderwijs: mevrouw I. Stuifbergen

Trajectvoorziening

Heb je voor een langere periode begeleiding nodig, dan kun je gebruikmaken van de faciliteiten van de trajectvoorziening (TV). Wij hebben een speciale leeromgeving waar je onder begeleiding van de trajectbegeleidster ondersteuning kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het leren plannen/organiseren van je werk, meer zicht krijgen op je eigen functioneren binnen en buiten de klas en het werken aan studievaardigheden.

Daarnaast verzorgt de trajectvoorziening de opvang van trajectleerlingen die tijdelijk (een) specifieke les(sen) niet bij kunnen wonen en/of dispensatie hebben voor bepaalde vak(ken). De leerdoelen stelt de trajectbegeleidster op samen met de leerling, ouders en de coach. Het groeidocument vormt de leidraad in de begeleiding.

In sommige situaties blijkt gedurende de schoolperiode dat wij niet de juiste ondersteuning kunnen bieden. Wij zullen dan, in overleg met de leerling en ouders, de leerling bespreken in het RASTT.

Schoolcontactpersoon

Je kunt contact opnemen met een van de schoolcontactpersonen, mevrouw J. van Kan of meneer Y. Balijon, als je te maken hebt met (een vermoeden van) pesten, discriminatie, geweld, agressie of seksuele intimidatie. De schoolcontactpersoon onderzoekt je klacht, probeert een oplossing te vinden en zorgt voor de juiste opvang en begeleiding.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de rijksoverheid. Doel van deze meldcode is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Klik hier voor onze meldcode.
Kijk voor meer informatie op www.meldcode.nl.