Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Schoolplan 2017-2021

'De leerling centraal'

Voor u ligt het schoolplan 2017 – 2021. Dit plan vormt het kader voor de ontwikkelingen voor de komende jaren en voor de resultaten die we over vier jaar met elkaar bereikt willen hebben. Voorafgaand aan de opstelling van dit schoolplan zijn er opdrachten geformuleerd voor verschillende werkgroepen en zijn de thema’s tijdens een studiedag met het medewerkersteam gezamenlijk uitgewerkt. Daarbij vormde de invoering van gepersonaliseerd leren de leidraad. Na inbreng van het team is dit schoolplan tot stand gekomen.

Visie

Onderwijs

Personeel & Organisatie

Kwaliteit

Terugblik

Terugkijkend op de afgelopen vier jaren op het Dalí College kan geconcludeerd worden dat het goede jaren zijn geweest. Het onderwijs en de resultaten zijn op orde en er zijn binnen het schoolplan 2012-2016 goede stappen gezet op het gebied van onderwijsontwikkeling en professionalisering. In deze periode zijn de verzwaarde routes ontwikkeld waarin de leerlingen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde een verzwaard programma volgen dat is samengesteld i.s.m. de havo. De route mavo-plus, waarin leerlingen een praktisch gericht vak volgen, is uitgebreid met HBR (horeca, brood, banket en recreatie). Ook heeft een aantal leerlingen in het examenjaar lessen gevolgd op het MBO waardoor versnellen tot de mogelijkheden behoort. De verschillende maatwerktrajecten in de bovenbouw zijn gerealiseerd en als bijkomend effect is de mogelijkheid gecreëerd dat leerlingen versneld examen kunnen doen, waardoor ze zich kunnen gaan verbreden of verdiepen. Deze ontwikkeling heeft voor individuele trajecten gezorgd. Om daar verder vorm aan te geven is de organisatie het traject richting gepersonaliseerd leren in gegaan. In de onderbouw zijn er dan ook al flinke stappen gezet.

Tegelijkertijd leven wij in een snel veranderende maatschappij en zullen onze leerlingen na hun vervolgstudie in beroepen aan de slag gaan waarvan we nu het bestaan nog niet weten. Beide boven genoemde factoren zorgen er voor dat de urgentie om het onderwijs aan te laten sluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij en bij de veranderende behoeften van leerlingen en ouders volop aanwezig is. Dit nieuwe schoolplan biedt volop kansen en mogelijkheden om aan deze actuele en individuele behoeften en ontwikkelingen tegemoet te komen.

Dit doen we vanuit het perspectief van de actieve en betrokken leerling in het leerproces. Dit betekent een stap van het didactisch concept van het ‘instructiemodel’ naar een situatie waarin er voor de leerlingen ruimte is binnen het leerproces, die kansen biedt voor het ontwikkelen van talenten en het maken van eigen keuzes.

Vooruitblik

Deels door aandacht voor passend onderwijs, deels door de maatwerktrajecten in de bovenbouw en door nieuwe inzichten in het kader van gepersonaliseerd onderwijs is het geven van maatwerk essentieel. De snelle ontwikkelingen binnen het digitaal leren en de ruimte die de overheid gaat geven in het kader van een flexibeler curriculum maken het belang van maatwerk nog groter. Gepersonaliseerd leren is een brede overkoepelende term die verwijst naar tal van manieren om het onderwijsaanbod beter aan te laten sluiten op de behoeften van leerlingen en in te spelen op de actualiteiten. Actualiteiten die in de komende jaren ook een rol gaan spelen, zijn: Hoe gaan we om met a) kansengelijkheid (uitstellen van de keuze door bijvoorbeeld een verlengd brugklastraject waarbij leerlingen na de onderbouwperiode kiezen voor een examenniveau), en b) het praktisch gerichte vak. Daarnaast zijn de maatwerktrajecten in de bovenbouw geborgd. Zo zullen de verzwaarde routes en mavo+ techniek, economie en HBR een vaste plaats krijgen binnen het gepersonaliseerd onderwijs.

Visie

Wat voor school willen we zijn?
Het Dalí College is een school:

 • waar de leerling zich prettig en veilig voelt en persoonlijke aandacht krijgt;
 • waar leerlingen onderwijs op maat krijgen en worden begeleid in het nemen van de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces;
 • waar leerlingen kunnen groeien naar zelfstandigheid;
 • waar aandacht is voor de talenten en kwaliteiten van de leerling;
 • waar modern en attractief onderwijs wordt gegeven.

Wat zijn onze doelen?
De ideale locatie mavo havo:

 • wil zich zo goed mogelijk profileren, zodat leerlingen met een tl -, tl/h, h of h/v – advies kiezen voor deze school. Leerlingen met een kb/tl advies worden besproken met de basisschool;
 • maakt leerlingen verantwoordelijk voor het eigen leerproces en leert moderne vaardigheden aan waardoor leerlingen goed worden voorbereid op de maatschappij;
 • biedt een diversiteit aan leerwegen aan, zowel op theoretisch als praktisch gebied, zodat leerlingen hun eigen talenten en kwaliteiten kunnen benutten;
 • biedt onderwijs aan dat inspeelt op en aansluit bij de wensen en eisen van de arbeidsmarkt van de toekomst;
 • levert leerlingen af die trots zijn op zichzelf en optimaal kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Totstandkomingsproces

In de definitiefase heeft het managementteam vier speerpunten benoemd als hoofdrichting voor strategisch beleid en het veranderend didactisch-pedagogisch schoolklimaat: gepersonaliseerd leren, coaching, de professionele cultuur en sociale veiligheid.

Tijdens de voorbereidingsfase zijn opdrachten geformuleerd voor verschillende werkgroepen om met de onderwerpen aan de slag te gaan: vier werkgroepen over de onderwerpen vanuit gepersonaliseerd leren, een werkgroep coaching en er is een regiegroep ‘Sociale Veiligheid’ geïnstalleerd.

In de uitvoeringsfase zijn werkgroepen aan de slag gegaan. In totaal waren ± veertig personeelsleden van de school actief in deze werkgroepen. Daarnaast is er in een zestal studiedagen aandacht besteed aan bovengenoemde onderwerpen en hebben personeelsleden zich over de onderwerpen gebogen en uitgesproken.

Het managementteam heeft in de ontwerpfase de opbrengsten van de werkgroepen besproken en verwerkt en mede daardoor richting gegeven aan de hoofdlijnen van het nieuwe plan.

Leeswijzer Schoolplan 2017-2021

Dit schoolplan is opgebouwd aan de hand van drie thema’s:

 • Onderwijs
 • Personeel & Organisatie
 • Kwaliteit bewaken en verbeteren

Het schoolplan staat voor een integrale aanpak verdeeld over verschillende onderwerpen, zoals hieronder is weergegeven.

Als afgeleide van dit schoolplan zullen in jaarplannen de doelen per jaar worden beschreveven. In deze jaarplannen wordt de jaarlijkse reflectie en evaluatie op de verschillende onderdelen meegenomen.

Onderwijs

Gepersonaliseerd leren
Ondersteuningsstructuur
Coaching
Onderwijs op maat
LOB & Burgerschap
21st Century Skills

Gepersonaliseerd leren

Vanuit de ambities van het schoolplan 2012-2016 heeft het Dalí College  stappen richting gepersonaliseerd leren gezet. Na een pilot in de brugklas in het schooljaar 2015-2016 werkt in het schooljaar 2016-2017 de gehele onderbouw met onderdelen van gepersonaliseerd leren. Zie evaluatie gepersonaliseerd leren.

Naast de wekelijkse coaching, dagstart, dagsluit, docentenstart en het werken met de learning portal dienen we verder te ontwikkelen om aan de uitgangspunten van gepersonaliseerd leren optimaal vorm geven. Onderwijs op maat, waarbij de leerling eigenaar is van zijn of haar leerproces. Om dit te realiseren dienen we aandacht te blijven schenken en keuzes te maken ten aanzien van: individuele coaching, didactisch coachen, vorm geven aan persoonlijke roosters, keuzevrijheid voor leerling, onderwijs op maat door te kunnen versnellen, verbreden en te verdiepen en het maatwerk diploma. Waardoor we gepersonaliseerd leren in de hele orgaisatie vorm kunnen geven.

Gepersonaliseerd leren waarbij:

 • Iedere leerling op zijn/haar niveau laten excelleren waardoor differentiatie op tempo en niveau mogelijk is;
 • Gebruik maken van verschillende leerstijlen;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden van leerlingen;
 • Inspelen op datgene wat een leerling motiveert;
 • Inzicht bieden in het eigen leerproces van de leerling.

Dit stelt de leerling in staat eigenaarschap te nemen en het eigen leerproces steeds meer zelf vorm te geven.

Ondersteuningsstructuur

In het schooljaar 2013-2014 is het passend onderwijs ingevoerd. De afgelopen 4 jaar hebben wij eraan gewerkt om het onderwijs en de daar bijbehorende zorgstructuur zodanig vorm te geven dat het alle leerlingen de kans biedt om hun schoolcarrière succesvol te doorlopen. Door de invoering van het gepersonaliseerd leren is gebleken dat leerlingzaken (bijv. gedrags- of sociaal emotionele problematiek) vroegtijdig worden gesignaleerd en opgeschaald. Het intensieve contact tussen leerling, ouders en coaches is hierbij van groot belang.

De samenwerking tussen het kernteam, de trajectvoorziening, de CJG- coach en het samenwerkingsverband is in de afgelopen 4 jaar geïntensiveerd. Gezamenlijk wordt er gekeken naar wat het beste is voor de leerling. De uitstroom naar speciaal onderwijs is minimaal.

De komende jaren hanteren wij het huidige beleid en richten wij ons op de volgende aandachtspunten:

1 Het doorontwikkelen van gepersonaliseerd leren in verhouding tot de zorgstructuur:
• Training van de coaches gericht op vroeg signaleren en op het juiste moment doorschakelen naar het kernteam.
• Onderzoeken wat hoort bij de coach en wanneer de inzet van de trajectvoorziening of een andere begeleidingsvorm noodzakelijk is (bijv. op het gebied van plannen en organiseren).

2 Het opstellen van groepshandelingsplannen waardoor er meer inzicht gekregen wordt in de groepssamenstelling voor zowel coaches, docenten, MT- leden, als het kernteam.

3 De sociale vaardigheidstraining die op school wordt aangeboden optimaliseren en onderzoeken of deze in een vaste structuur in het rooster kan worden aangeboden.

4 Herstructureren van de TOB. Leerlingen uit de onderbouw- en bovenbouw hebben soms tijdelijk extra (cognitieve) begeleiding nodig. Hiervoor hebben wij op onze locatie de TOB. Op dit moment wordt de TOB vooral gebruikt door leerlingen om hun leerdoelen af te ronden. Het is belangrijk dat leerlingen ook vakinhoudelijk ondersteund kunnen worden. Inzet van vakdocenten, ondersteund door stagiaires moet hierbij verder gerealiseerd worden. Dit uiteraard in relatie tot het gepersonaliseerd leren.

Coaching

Coaching is een essentieel onderdeel van gepersonaliseerd leren. Coaching op het Dalí College gebeurt met behulp van het 5 Fasen-model en didactische coaching.

Wat is coaching op het Dalí College?

 • De leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen (hoever ben ik gegroeid ten opzichte van mezelf).
 • De leerling wordt uitgedaagd om expliciet na te denken over diens leervoortgang.
 • De leerling wordt uitgedaagd om zelf doelen te stellen.
 • De leerling wordt uitgedaagd om na te denken en te benoemen op welke manier hij/zij dit resultaat bereikt(strategieën).

Hoe doet de coach dit?

 • Door de leerling vragen te stellen, en vervolgens nog meer vragen te stellen die de leerling helpt na te denken over diens handelen.
 • Door naast de leerling te staan (vanuit contact en gelijkwaardigheid)
 • Door het vermijden van het geven van antwoorden
 • Door ervoor te zorgen dat de leerling 80 % aan het woord is

Doelstelling coaching
Door persoonlijke coaching leert de leerling heldere en realistische, maar uitdagende, doelstellingen te stellen en om te werken op een planmatige, doelgerichte wijze.

Onderwijs op maat

Versnellen, verbreden en verdiepen
In 2013 hebben de eerste leerlingen van klas 3 op onze locatie al een vak afgerond met een examen. Dit is voortgekomen uit de coaching van de leerlingen in de zogenaamde ‘verzwaarde’ routes. Als een vliegwiel is dit uitgebreid en in de daaropvolgende jaren hebben per lichting ongeveer 30 leerlingen van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om een jaar eerder een examen te doen in één of meer vakken.

Hoe meer gepersonaliseerd ons onderwijs wordt, hoe meer behoefte er zal gaan bestaan om te versnellen in één of meer vakken. Daarnaast moet de mogelijkheid gecreëerd worden om leerlingen een vak te laten afsluiten op een hoger niveau. Het streven is om alle leerlingen de mogelijkheid te bieden een vak af te sluiten op het niveau dat de leerling aankan. Uiteindelijk zou de ideale situatie moeten ontstaan dat een leerling zijn middelbare schooltijd zal afronden met een maatwerkdiploma. Het maatwerkdiploma is een logisch gevolg van personalisering.

In dit beleid staan we ervoor dat meer leerlingen zullen:
– versnellen;
– examen doen op een hoger niveau.

Praktisch gericht vak
De mavo+ is een vast onderdeel van ons curriculum. In leerjaar 3 en 4 kunnen leerlingen een beroepsgerichte component volgen waardoor zij een beter beroepsbeeld krijgen en beter voorbereid zijn op aansluiting naar het MBO. Deze beroepsgericht component wordt nu aangeboden in de sector economie, de sector techniek en de mavo+ horeca. Het praktijkvak horeca wordt afgesloten met een GL-examen.

In de brief van 20 februari 2017 van de minister en staatssecretaris van OCW aan de tweede kamer wordt aangegeven dat leerlingen op de TL behoefte hebben aan praktijkervaring. De ambitie wordt uitgesproken om praktisch talent te herkennen en erkennen.

Gezien de landelijke ontwikkelingen naar het invoeren van een vorm van een praktijkvak binnen de tl, om zo de beroepsgerichte route te versterken, wordt onderzocht of naast de reeds bestaande mavo+ andere vormen van een praktijk of beroepsgericht vak ingevoerd kan worden. Hierbij valt te denken aan het opzetten en invoeren van het vak informatietechnologie of het concept vak technologie en toepassing.

Een andere ontwikkeling is het mogelijk combineren van de GL en TL. Het niveau is tenslotte al gelijk.

We zullen beide ontwikkelingen, het uitbreiden van de GL en invoeren van nieuwe beroepsgerichte vakken binnen de TL, onderzoeken om uiteindelijk een breed aanbod aan beroepsgerichte componenten voor de bovenbouw leerlingen te realiseren zodat alle leerlingen binnen de TL praktijkervaring opdoen.

Oriëntatie op mogelijkheden TL/havo en mogelijkheden praktische havo
Vanuit mavo-4 stroomt tussen de 12% en 15% van de leerlingen door naar havo-4. Landelijk ligt dit percentage hoger en deze doorstroom is op de collega scholen van het SVOK ook groter. In samenspraak met de locatie havo/vwo is al gewerkt aan de verbetering en optimalisering van de doorstroom. Deze verbetering en optimalisering zal de komende jaren verder ontwikkeld moeten worden.

Dit mede gezien het feit dat gemiddeld tussen de 18 en 20% van onze examenkandidaten afkomstig is van de locatie havo. Daarnaast heeft van de examenkandidaten zo’n 30% van de leerlingen in de mavo-havo brugklas gezeten. Al met al heeft ongeveer de helft van de examenkandidaten een h in het advies. In één meer vakken zouden deze leerlingen een havo-examen kunnen afleggen.

Door de invoering van gepersonaliseerd leren zullen er steeds meer leerlingen een vak op een hoger niveau volgen en afsluiten. Waar doen ze dat vervolgens?

Daarnaast heeft een groep leerlingen extra begeleiding nodig. Nu gaan deze leerlingen doorgaans naar het mbo. Om deze leerlingen in de vertrouwde omgeving met deze begeleidingsstructuur te laten is de kans dat zij een havodiploma kunnen behalen groter.

In samenwerking met de havo’s binnen het SVOK zal gekeken moeten worden naar de meest effectieve realisatie van het havo- onderwijs voor leerlingen die deze capaciteiten in huis hebben.

Onderzoek zal gericht moeten zijn op de gevolgen van gepersonaliseerd leren en de begeleidingsstructuur.

LOB & Burgerschap

LOB
Wij willen een school zijn die de leerlingen optimaal voorbereidt op een optimale aansluiting op MBO/Havo, zodat hij/zij succesvol deze opleidingen doorloopt om uiteindelijk door te kunnen stromen naar het HBO of de maatschappij.
Het succes van de jonge mensen die wij “afleveren” in hun latere loopbaan is waar het om draait (uit Strategisch plan SVOK). Gedurende de gehele schoolloopbaan van onze leerlingen zal het individuele LOB-traject structureel terugkomen in het onderwijsaanbod.

Burgerschap
Naast het opleiden voor een diploma of een certificaat is het opleiden tot een goed burger één van de hoofddoelen binnen SVOK. Hierbij staan drie domeinen centraal:

 • Democratie. Hieronder verstaan we dat iedereen kennis heeft van de principes van de democratie en daarnaar leeft en handelt.
 • Participatie: Hieronder verstaan we actieve deelname aan de steeds veranderende maatschappij.
 • Identiteit. Identiteit betekent: weten wie je bent en een ander respecteren, zowel in denken als in handelen.

Het opleiden tot een goed burger wordt binnen de SVOK-scholen vormgegeven door naast de traditionele lesinhoud een programma aan te bieden dat leerlingen stimuleert deel te nemen aan activiteiten en te reflecteren op vraagstukken die niet zijn gericht op reguliere schoolvakken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan maatschappelijke vraagstukken, loopbaanoriëntatie, maatschappelijke stage, talentontwikkeling, internationalisering e.d.

Zo worden leerlingen mede voorbereid op een actieve en duurzame deelname aan de samenleving.

Door het vastleggen van deze activiteiten in een portfolio of een plusdocument kunnen leerlingen zich presenteren, zich van elkaar onderscheiden en laten zien welke ervaringen en vaardigheden zij hebben opgedaan.

De SVOK-scholen bieden een totaalpakket van onderwijsopleidingen aan. Iedere school heeft de vrijheid om naast het voorgeschreven curriculum eigen accenten te kiezen en eigen prioriteiten te stellen.

21st Century Skills een plek geven in ons onderwijsprogramma

21e eeuwse vaardigheden worden gezien als de competenties die leerlingen nodig hebben in de maatschappij van de toekomst. Het nieuwe model, begin 2016 gepresenteerd door Kennisnet en SLO, bestaat uit 11 vaardigheden: creatief denken, probleem oplossen, kritisch denken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren, computational thinking, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en mediawijsheid. Deze laatste 4 vallen onder digitale geletterdheid.

Klik hier voor de afbeelding. De stippellijn tussen de vaardigheden geeft aan dat ze elkaar aanvullen en overlappen.

Op het Dalí College wordt veel aandacht besteed aan de brede vorming van leerlingen door de ontwikkeling van vaardigheden. Hoe kan een optimale opbouw van het vaardighedenonderwijs eruitzien van leerjaar 1 naar leerjaar 4?

Het is gewenst om het huidige vaardigheden onderwijs af te zetten tegen de 21st century skills:

 • Aan welke vaardigheden wordt aandacht besteed?
 • Aan welke vaardigheden nog niet?
 • En welke vaardigheden moeten mogelijk nog toegevoegd?

Personeel & Organisatie

Coachende cultuur
Personeelsbeleid
Faciliteiten

Coachen en de coachende cultuur

Coaching is een essentieel onderdeel van gepersonaliseerd leren. Coaching op het Dalí College gebeurt volgens het 5-Fasen-model.

Het Dalí College is een school waar een coachcultuur heerst. Dit houdt in dat er op alle lagen van de organisatie op een coachende wijze leiding en onderwijs wordt gegeven. Er is een parallelproces waarbij de teamleiders hun teamleden coachen en de coaches de leerlingen. Coaching vindt niet alleen plaats tijdens de coachgesprekken, maar ook tijdens de lessen (didactisch coachen) en in vrije situaties.

Naast het wekelijks coach gesprek heeft de coachende cultuur vorm gekregen doordat in alle lagen van de organisatie op een coachende manier met elkaar om gaan de norm is. Begrippen als gelijkwaardigheid, wederkerigheid, eigenaarschap en relatie zie je daarin terug.

Naast docenten, teamleiders en directie wordt ook het OOP hiervoor geschoold.

Nieuwe docenten en LIO – stagiaires moeten worden opgeleid tot coach. Zij volgen in de startweek of op een later tijdstip een cursus basistraining. Deze training bestaat uit 1 hele dag en 2 dagdelen op een later moment. Tijdens studiedagen en intervisiemomenten komt coaching elke keer weer op terug op de agenda. Deze training wordt verzorgd door de aanwezige trainers op onze locatie. Deze cursus is verplicht en er moet tijd worden vrijgemaakt om deze te kunnen volgen.

Didactisch coachen
Om deze coachende cultuur te kunnen waarborgen hebben wordt het didactisch coachen tijdens de lessituatie een aandachtspunt. In de lessituatie dient het leerdoel gerichte onderwijs zichtbaar terug te komen waarbij leerstrategieën, formatief assessment, plannen en reflectie van toepassing zijn.

Personeelsbeleid

Voor het voeren van een goed personeelsbeleid zijn er een aantal voorwaarden van belang om er voor te zorgen dat de ontwikkeling van de persoon en de organisatie kan plaatsvinden.

Deze voorwaarden hebben we getracht in essentie weer te geven m.b.v. 4 gemeenschappelijke waarden /kernwaarden, te weten:

 • Respect en vertrouwen
 • Transparantie
 • Commitment
 • Personalisatie

Wat verstaan we onder deze kernwaarden?
Respect en vertrouwen:
We streven naar een professionele leercultuur waarbij wederzijds respect en vertrouwen vanzelfsprekend zijn.

Transparantie:
We streven naar een open en veilige cultuur waarbij de professionele dialoog wordt gevoerd op basis van gelijkwaardigheid en met inachtneming van erkende ongelijkheid in talent.

Commitment:
We streven naar een organisatie waarbij een ieder de uitgangspunten en de waarden (de Visie) van de organisatie onderschrijft en deze actief uitdraagt, zowel intern als extern.

Personalisatie:
We streven naar een organisatie die recht doet aan verschillen en ruimte biedt voor persoonlijke ambities en doelstellingen.

Deze kernwaarden vormen de basis van ons handelen binnen de school en de manier waarop we het personeelsbeleid vormgeven.

Onderwerpen beschreven in het personeelsbeleid zijn:

 • De gesprekkencyclus in de coachende cultuur
 • Functiemix
 • Feedback/intervisie
 • Scholing
 • Begeleiding nieuw personeel en stagiaires
 • Werving en selectie personeel

Personeelsbeleid

Faciliteiten

Investeringen
Jaarlijks wordt ruimte gereserveerd voor investeringen en vervangingen op het gebied van ICT, meubilair, leermiddelen en apparatuur. Naast de reguliere investeringen en vervangingen zal tijdens de looptijd van dit schoolplan ook rekening gehouden worden met de laatste onderwijsontwikkelingen omtrent de invoering van gepersonaliseerd leren en het gebruik van de ruimtes.

In schooljaar 2017-2018 wordt een pilot gestart met een gedeeltelijke verbouwing van onze derde verdieping waardoor de ruimtes effectiever gebruikt kunnen worden bij het door ons gekozen onderwijsconcept: gepersonaliseerd leren. De ervaringen die wij hierbij opdoen zullen geëvalueerd worden en worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van ons gebouw. Tijdens ons bezoek in Zweden hebben wij bij verschillende scholen ruimte/oplossingen gezien die aansluiten bij ons onderwijsconcept. Naast bouwkundige aanpassingen is er ook gekeken naar inventaris (meubilair) gericht op individuele werkplekken voor leerlingen, leerpleinen en coachgesprekken.

Ons onderwijs wordt grotendeels vormgegeven door de learning portal. Hierdoor is de ICT component erg belangrijk. We moeten er voor zorgen dat deze voorziening constant op een hoog niveau blijft. Denk bijvoorbeeld aan: servercapaciteit, netwerk beschikbaarheid, stroomvoorziening enz.

Kwaliteit: bewaken en verbeteren

Professionele schoolcultuur
Kwaliteitsbeleid
Sociale veiligheid
Wettelijk en bestuurlijk kader

Professionele schoolcultuur

Sociale Veiligheid is een onderdeel van het schoolplan. Eind vorig jaar heeft de regiegroep Sociale Veiligheid aanbevelingen ter verbetering op dit gebied gepresenteerd aan het MT voor het cursusjaar 2016-2017. Één van de speerpunten vanuit de aanbevelingen, maar ook vanuit het ministerie en de VO-raad is de bevordering van een ‘professionele cultuur’. Waarom?

In veel onderwijsorganisaties werkt de ontstane politiek-ambtelijke cultuur onderwijsvernieuwingen en onderwijsverbeteringen tegen. Een voorwaarde voor onderwijsontwikkeling is een professionele cultuur in de school, waarin kwaliteit leidend is. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional niet iedereen gelijk is: zogenoemde ‘erkende ongelijkheid’. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten op een verschillend vlak liggen.

Als dat uitgangspunt duidelijk is, kun je mensen aanspreken op hun (eigen) kwaliteiten en kun je openlijk met elkaar bespreken welke ontwikkelpunten er zijn. Enkele kenmerken van een professionele cultuur zijn:

 • het maken van teamafspraken;
 • medewerkers aanspreken op gedrag;
 • erkende ongelijkheid;
 • beslissers in plaats van besluitvormingsprocedures;
 • ‘niet mopperen maar opperen’;
 • geen vergaderingen maar werkbijeenkomsten;
 • voorbeeldgedrag laten zien.

In een professionele cultuur is men er primair op gericht om samen betere professionals te worden.

Een cultuur waarbij:

 • iedereen gezamenlijk verantwoordelijk is voor resultaten en voor de communicatie;
 • afspraken worden nagekomen en niemand bang is elkaar aan te spreken;
 • de doelen van de school als organisatie voorop staan;
 • de normen duidelijk zijn en helpen om goed onderwijs te garanderen;
 • ieder zijn rol vervult en zich zowel gefaciliteerd als geleid voelt;
 • belangen worden uitgesproken waardoor dubbele agenda’s hun kracht verliezen;
 • bureaucratie uit den boze is.

In een studiedag heeft een groep gebrainstormd over verbeterpunten, de startpositie en waar we willen staan over vier jaar.

Op weg naar een professionele schoolcultuur

Kwaliteitsbeleid

In het strategisch plan van het SVOK staat dat kwaliteit, uitgedrukt in meetbare opbrengsten, meer moet omvatten dan enkel de basiskwaliteit die bestaat uit de wettelijke kaders en eisen vanuit de overheid. Met het stuk over kwaliteitsbeleid in ons schoolplan hebben we getracht duidelijk de meerwaarde van een goed kwaliteitsbeleid neer te zetten

Kwaliteitsbeleid
Nadenken en uitvoering geven met elkaar aan een stuk kwaliteitsbeleid hoort binnen een professionele organisatie plaats te vinden. Er zal met elkaar binnen een professionele dialoog gesproken moeten worden over de kwaliteit van het onderwijs, de coaching en de resultaten. Dit zal moeten plaatsvinden aan de hand van een zogeheten PDCA-cyclus.

Partijen die een rol spelen in het vormgeven van kwaliteit zijn: directie( MT), docententeam, OOP, ouders, leerlingen en alle andere stakeholders buiten de organisatie. Hoe is de kwaliteit van ons onderwijs? (welke instrumenten gebruiken we daarvoor?)

Sociale veiligheid

Scholen zijn met ingang van 1 augustus 2015 verplicht om zorg te dragen voor een veilige school. Dit houdt in dat je als school:

 • een actief veiligheidsbeleid moet voeren;
 • het effect van het veiligheidsbeleid monitort;
 • taken rond coördinatie belegt bij tenminste één persoon die ook aanspreekpunt is.

Het voeren van een actief veiligheidsbeleid is een inspanningsverplichting. Je kunt immers nooit voorkomen dat er incidenten zullen plaatsvinden, hoezeer je je best ook doet.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland – en dus ook elke school – verplicht om beleid te voeren op het terrein van agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten op het werk. De CAO Voortgezet Onderwijs schrijft daarnaast beleid ten aanzien van discriminatie en racisme voor. In deze CAO is als onderdeel van het Statuut Sociaal Beleid opgenomen dat iedere school een veiligheidsplan moet hebben ingebed in het algemene arbobeleid.

Bij het opstellen van het schoolveiligheidsplan hebben we gekozen voor een plan voor sociale veiligheid dat verder gaat dan de wettelijke verplichtingen. In het plan hebben we prioriteiten en aanbevelingen opgenomen die voortkomen uit enquêtes onder de collega’s, ouders en leerlingen.

Een belangrijk aspect is dat het veiligheidsplan (net elk ander beleidsplan) geen ‘papieren tijger’ wordt en het gebruik zich beperkt tot de werkkamer van de directeur of veiligheidscoördinator. Het beleid dient geïmplementeerd te worden in de school. We hebben het beleid toegesneden op onze locatie.

Schoolveiligheidsplan

Wettelijk en bestuurlijk kader

Net als andere scholen heeft het Dalí College te maken met wet- en regelgeving, een sectorakkoord en een bestuurlijk kader die richtlijnen geven op het gebied van het vereiste professionele klimaat, de horizontale dialoog, de lerende cultuur, het daarop afgestemde integraal personeelsbeleid, maatwerkwerk en differentiatie, een eigentijdse digitale inbreng, het op orde hebben van leerling-zorg en tot slot de harde kwaliteitsgegevens.

De richtlijnen zijn sturend en zijn, gecombineerd met een eigen visie op goed onderwijs. Met onderstaande hyperlinks krijgt u toegang tot het Strategisch beleidsplan van het SVOK en het sectorakkoord VO: ‘Scholen in beweging’.

Kom jij naar het Dalí College?

Meer over ons