Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Hoe ga je om met
online communicatie?

Digitale gedragscode

De digitale gedragscode helpt ons op een goede manier om te gaan met (online) communicatiemiddelen. Het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag zorgt ervoor dat iedereen zich veilig voelt op het Kennemer College mavo.

Werksfeer

Deze gedragscode geldt voor alle leerlingen, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers in de school. Deze code geldt voor gebruik van ICT-middelen en de onderlinge communicatie, zowel in als buiten de school.

Algemeen

De school behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde sites te beperken. Zij kan het gebruik van internet toestaan, maar ook altijd weer inperken. De gebruikelijke gedragsregels, zoals de regels voor het ondertekenen van schriftelijke correspondentie, het vertegenwoordigen van de school en dergelijke, zijn ook van toepassing op het gebruik van e-mail en andere digitale communicatie.

Gebruik door leerlingen

Leerlingen van de school mogen op school gebruikmaken van internet en e-mail voor hun schoolwerk. Daarbij dienen zij zich te houden aan de door de school opgestelde regels en procedures. Leerlingen mogen internet alleen na toestemming van een door school aangestelde medewerker gebruiken voor privézaken, mits hierbij voldaan wordt aan de richtlijnen van deze gedragscode wat betreft acceptabel gedrag. Bij onacceptabel persoonlijk gebruik van internet wordt bijvoorbeeld gedacht aan: gokken, spelen/downloaden van spelletje en het bezoeken van chat-/babbelboxen.

Voor leerlingen en medewerkers geldt:

Het gebruik van elkaars wachtwoorden of z.g. identiteit is niet toegestaan.

Het is in het bijzonder niet toegestaan om op internet:

  • pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend materiaal te bekijken/downloaden;
  • zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het internet;
  • informatie waartoe men toegang heeft zonder toestemming te veranderen/vernietigen.

Het is bovendien niet toegestaan om door middel van e-mail of sms:

  • berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen;
  • dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische, discriminerende berichten en kettingmail berichten te verzenden of door te sturen;
  • iemand elektronisch lastig te vallen.

Indien je ongevraagd informatie van deze aard aangeboden krijgt, dien je dit te melden aan de direct-leidinggevende (medewerkers) of een medewerker (leerlingen). Je kunt ook met de vertrouwenspersoon hierover contact opnemen.

De infrastructuur voor elektronische communicatie kent een eigen vorm van kwetsbaarheid, en een eigen vorm van beveiliging. Wachtwoorden en inlognamen zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de betrokkenen te fotograferen, te filmen of op te nemen; in het bijzonder geldt dit voor kleedkamers en vergelijkbare ruimten/situaties. Beveiligingscamera’s zijn van deze bepalingen uitgesloten.

Beeldmateriaal website

Op de website worden alleen foto’s geplaatst met toestemming van de ouders of leerling, als deze 16 jaar of ouder is. Deze toestemming moeten wij ieder jaar opnieuw vragen. De leerling heeft altijd het recht de foto te laten verwijderen.

Handhaving

Om deze gedragscode te handhaven en het welbevinden van leerlingen/medewerkers op de school te bevorderen, worden leerlingen/medewerkers via voorlichting gestimuleerd om deze gedragscode op een correcte manier te hanteren. Bij een redelijk vermoeden van handelen in strijd met deze gedragscode, kan de directie het gebruik van internet en e-mail controleren.

Sancties

Bij handelen in strijd met deze code, het schoolbelang of de algemeen geldende normen en waarden voor het gebruik van internet, worden afhankelijk van aard en ernst van de overtreding maatregelen getroffen. Hierbij gaat het ten aanzien van het personeel om disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen; ten aanzien van leerlingen gaat het om schorsing, overplaatsing of verwijdering.