Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Eindexamen 2022

Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen ook in het schooljaar 2021-2022 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal). Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag op de mavo niet het vak Nederlands zijn, dat is het kernvak. (Bron: rijksoverheid.nl)

Diplomering

Zoals het er nu naar uitziet zal de diplomering plaatsvinden op maandag 11 juli. Over de uitvoering zullen jullie nog uitgebreid geïnformeerd gaan worden.

Wanneer zijn de examens 2022?

TijdvakWelke dagen?Wanneer komt de uitslag?
Tijdvak 1: Eerste afnames12 mei t/m 25 mei9 juni
Tijdvak 2: Eerste afnames en herkansingen 1e tijdvak13 juni t/m 24 juni1 juli
Tijdvak 3; herkansingen5 t/m 8 juli14 juli

Verlenging tweede tijdvak en extra herkansing

Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn in het eerste tijdvak het examen afleggen in het tweede tijdvak en kunnen de centrale examens gespreid worden over het eerste en tweede tijdvak. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal).

Niet meetellen van 1 vak / duimregeling

Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn. Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor de mavo is Nederlands het kernvak.
Het gaat om het wegstrepen van een eindcijfer voor een heel vak. Diplomakandidaten die dat nodig hebben om te slagen, hoeven het resultaat van één vak niet mee te tellen bij het bepalen van de uitslag (de z.g. ‘duimregeling’). Dit vak mag dus geen Nederlands zijn. Ook geldt dat het volledige eindexamen van alle vakken (zowel het schoolexamen als het centraal examen) moet worden afgerond. Het resultaat van het betreffende vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling (bijvoorbeeld bij de toepassing van de 5,5 regel) maar wordt wel zichtbaar gemaakt, door vermelding op de cijferlijst.
Het wegstrepen van een eindcijfer kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Die leerlingen kunnen zo alsnog hun diploma halen en doorstromen naar het vervolgonderwijs. Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wél zichtbaar op de cijferlijst. Leerlingen kunnen het vak niet laten vallen en zij moeten dus wel het volledige examen hebben afgelegd.

Spreiding examens over de tijdvakken

  • Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen een deel van of het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Daarnaast is het net als in andere jaren mogelijk om in het tweede tijdvak examens te herkansen.
  • Ook is het mogelijk om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak als dat nodig is. Het kan voorkomen dat een leerling kampt met achterstanden als gevolg van bijvoorbeeld lesuitval, ziekte of quarantaine en daardoor meer voorbereidingstijd voor een of meerdere specifieke vakken nodig heeft. In die situatie kan de eerste afname van het centraal examen van deze vakken voor deze leerling of leerlingen worden doorgeschoven naar het tweede tijdvak. Zo kan een deel van de centrale examens worden afgelegd in het eerste tijdvak en het andere deel in het tweede tijdvak.
  • De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling, maar zal uiteraard in goed overleg moeten met de (vak)docent. Als een leerling voor een of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft hij of zij dit aan bij de school uiterlijk donderdag 21 april – 12.00 uur. De school stelt de leerling in principe in staat om in het tijdvak van zijn of haar voorkeur op te gaan voor de eerste kans van het centraal examen van het betreffende vak. Als een leerling zich later dan 22 april (start van de meivakantie) meldt bij de school, besluit de school in welk tijdvak de leerling het centraal examen aflegt.

Planning examens in goed overleg

Leerlingen kunnen dus zelf kiezen welke examens ze maken in tijdvak 1 en/of 2. Het heeft nadrukkelijk onze voorkeur dat de leerlingen de meeste examens maken in tijdvak 1. Mocht er sprake zijn van ziekte of quarantaine dan kunnen tijdvak 2 en 3 ingezet worden voor inhalen en herkansen. De keuze zal ook goed worden besproken door de coach met de leerling, waarbij ouders natuurlijk ook meegenomen worden in de uiteindelijke planning en de mogelijke gevolgen van de gemaakte keuzes.
Op deze site kun je alvast een planning maken voor jezelf.

Extra ondersteuning en uitleg

Om leerlingen extra ondersteuning te bieden bij de voorbereiding op het examen wordt er geld vrijgemaakt voor scholen om extra begeleiding te organiseren. Daarnaast is sinds 1 maart een nieuw online platform gelanceerd waar examenlesstof wordt uitgelegd. (klik hier) Dit platform is vrij toegankelijk voor examenleerlingen. Daarop komen kennisclips voor alle vakken (op onderwerp en niveau), de recente examens digitaal gebundeld en (interactieve) webinars om leerlingen te helpen in hun voorbereiding op het examen.

Het examen vindt plaats in de sportbox.